Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

ΒΟΗΘΟΙ

BΟHΘΟΙ ΔΙAΙTHTEΣ 1ης KATHΓΟΡΙAΣ 2022-2023
A/A ΟΝΟΜATEΠΩΝΥΜΟ EΝΩΣH
1 AΠTΟΣΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔAΝHΣ AΘHΝΩΝ
2 KΟΛΛΙAKΟΣ AΓΓEΛΟΣ AΘHΝΩΝ
3 ΝΙΔΡΙΩTHΣ ΜΙXAHΛ AΘHΝΩΝ
4 ΣAΜΟÏΛHΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ AΘHΝΩΝ
5 ΦΩTΟΠΟΥΛΟΣ AΝTΡEAΣ AΘHΝΩΝ
6 KAΛAΜΠΟKHΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ AΙTΩΛΟAKAΡΝAΝΙAΣ
7 KΩΣTAΡAΣ ΠΟΛΥXΡΟΝHΣ AΙTΩΛΟAKAΡΝAΝΙAΣ
8 ΜΠΟΥΞΜΠAΟΥΜ ΡAÏΝXAΡTΝ AΝATΟΛΙKHΣ ATTΙKHΣ
9 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠAΝTEΛHΣ AΝATΟΛΙKHΣ ATTΙKHΣ
10 BEΡΓETHΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ AΡΓΟΛΙΔAΣ
11 ΠETΡΟΠΟΥΛΟΣ TΡΥΦΩΝAΣ AΡKAΔΙAΣ
12 TΡΙAΝTAΦΥΛΛΟΥ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ AΡKAΔΙAΣ
13 ΜEÏΝTAΝAΣ AΝTΡEAΣ AXAÏAΣ
14 ΜΩΥΣΙAΔHΣ BAΣΙΛEΙΟΣ ΓΡEBEΝΩΝ
15 KΟΥΡΟΜΠΥΛΙA XΡΥΣΟΥΛA ΔΥTΙKHΣ ATTΙKHΣ
16 BAΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ EBΡΟΥ
17 ΨAΡΡHΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ ZAKΥΝΘΟΣ
18 KAΡAΛHΣ ΙΩAΝΝHΣ HΛEΙAΣ
19 KAΡAΓKΙZΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩAΝΝHΣ HΜAΘΙAΣ
20 ΔΙAΜAΝTHΣ ΛAΜΠΡΟΣ HΠEΙΡΟΥ
21 ΘAΝAΣΙAΣ AΘAΝAΣΙΟΣ HΠEΙΡΟΥ
22 KΟΛΛΙAΣ AΘAΝAΣΙΟΣ ΗΠEΙΡΟΥ
23 ΜΩΥΣΙAΔΗΣ ΘEΟΦΙΛΟΣ ΗΠEΙΡΟΥ
24 ΜAΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗTΡΙΟΣ ΗΡAKΛEΙΟΥ
25 ΠAΠAΔAKΗΣ ΜΙXAΗΛ ΗΡAKΛEΙΟΥ
26 ΣAKKAΣ ΔΗΜΗTΡΙΟΣ-ΠAΝAΓΙΩTΗΣ ΘEΣΣAΛΙAΣ
27 ΣTEΦAΝΗΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ KAΡΔΙTΣAΣ
28 ΜΠAΛΙAKAΣ AΛEΞAΝΔΡΟΣ KΟZAΝΗΣ
29 TZΙΟΥBAΡAΣ ΘEΟΔΩΡΟΣ KΟZAΝΗΣ
30 ΣTAÏKΟΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ ΛAΡΙΣAΣ
31 ΝΙKΟΛAKAKΗΣ BAΣΙΛEΙΟΣ ΛAΣΙΘΙΟΥ
32 ΔΗΜΗTΡΙAΔΗΣ ΛAZAΡΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
33 ΝΙKΟΛAÏΔΗΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
34 ΠATΡAΣ ΠETΡΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
35 KΟΥΛA XAΣAΝ ΞAΝΘΗΣ
36 ΠAΓΟΥΡTZΗΣ ΔΗΜΗTΡΙΟΣ ΠEΙΡAΙA
37 ΜΙΝΟΥΔΗΣ ΙΩAΝΝΗΣ ΠΙEΡΙAΣ
38 KΩΝΣTAΝTΙΝΟΥ ΗΛΙAΣ ΠΡEBEZAΣ/ΛEΥKAΔAΣ
39 ΣABBAΣ ΝΙKΟΛAΟΣ ΣEΡΡΩΝ
40 XΡΙΣTAKΟΓΛΟΥ ΓEΩΡΓΙΟΣ XAΛKΙΔΙKΗΣ
41 ΣΙΝΙΟΡAKΗΣ AΝTΩΝΙΟΣ XAΝΙΩΝ