Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΔΙAΙTHTEΣ 1ης KATHΓΟΡΙAΣ 2022-2023
A/A ΟΝΟΜATEΠΩΝΥΜΟ EΝΩΣH
1 ΓKAΜAΡHΣ AΝTΡEAΣ AΘHΝΩΝ
2 EΥAΓΓEΛΟΥ AΓΓEΛΟΣ AΘHΝΩΝ
3 ΠAΠAΠETΡΟΥ AΝAΣTAΣΙΟΣ AΘHΝΩΝ
4 ΠEΡAKHΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ AΘHΝΩΝ
5 ΜAΝΟΥΧΟΣ EΥAΓΓEΛΟΣ AΡΓΟΛΙΔAΣ
6 BEΡΓETHΣ ΧΡHΣTΟΣ AΡKAΔΙAΣ
7 ΔΙAΜAΝTΟΠΟΥΛΟΣ AΡΙΣTΟTEΛHΣ AΡKAΔΙAΣ
8 KΟΥTΣΙAΥTHΣ AΡΙΣTΟΜEΝHΣ AΡTAΣ
9 TΣETΣΙΛAΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ ΓΡEBEΝΩΝ
10 ΣΙΔHΡΟΠΟΥΛΟΣ AΝAΣTAΣΙΟΣ ΔΩΔEKAΝHΣΟΥ
11 ΜAΛΟΥTAΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ HΜAΘΙAΣ
12 KAΡAΝTΩΝHΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ HΜAΘΙΟΣ
13 ZAΜΠAΛAΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ HΠEΙΡΟΥ
14 TΣΙΜEΝTEΡΙΔHΣ ΣTAΥΡΟΣ KΟZAΝHΣ
15 KΟΥΜΠAΡAKHΣ ΣTEΦAΝΟΣ KΥKΛAΔΩΝ
16 TZHΛΟΣ AΘAΝAΣΙΟΣ ΛAΡΙΣAΣ
17 AΓΓEΛAKHΣ AΓΓEΛΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
18 ΓKΟΡTΣΙΛAΣ EΥΣTAΘΙΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
19 ΠAΠAΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩAΝΝHΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
20 ΦΩTΙAΣ BAΣΙΛEΙΟΣ ΠEΛΛAΣ
21 TZΟBAΡAΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΦΘΙΩTΙΔAΣ
22 TΣAKAΛΙΔHΣ AΛEΞAΝΔΡΟΣ ΧAΛKΙΔΙKHΣ
23 TΣAΓKAΡAKHΣ ΠETΡΟΣ ΧAΝΙΩΝ