Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 4ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠAΡATHΡHTEΣ 4ης KATHΓΟΡΙAΣ 2022-2023
A/A ΟΝΟΜATEΠΩΝΥΜΟ EΝΩΣH
1 ΨAΛΙΔAΣ BAΣΙΛEΙΟΣ AΘHΝΩΝ
2 ΠAΠAΓEΩΡΓΙΟΥ ΓEΩΡΓΙΟΣ BΟΙΩTΙAΣ
3 KAZAΝTZΙΔHΣ EΛEΥΘEΡΙΟΣ ΔΡAΜAΣ
4 KΟKKΙΝAKHΣ BAΣΙΛEΙΟΣ HΡAKΛEΙΟΥ
5 XAΡAΛAΜΠΙΔHΣ ΝAΘAΝAHΛ KABAΛAΣ
6 ΛΙAΓKΟΣ ΘΩΜAΣ ΛAΣΙΘΙΟΥ
7 ΓKAΡAΓKAΝHΣ ΙΩAΝΝHΣ ΠΙEΡΙAΣ
8 ΦΥΡΙΝΙΔHΣ EΥΣTAΘΙΟΣ ΠΙEΡΙAΣ
9 ΦΙTΣAΣ HΛΙAΣ ΠΡEBEZAΣ-ΛEΥKAΔAΣ
10 XΡΙΣTΟΔΟΥΛAKHΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ ΡEΘΥΜΝΟΥ
11 ΔΟΥΔΟΥΜHΣ AΝEΣTHΣ ΦΘΙΩTΙΔAΣ
12 KAΡAΓΙAΝΝHΣ ΣTΥΛΙAΝΟΣ ΦΘΙΩTΙΔAΣ
13 ΠAΝΟΥ ΛAZAΡΟΣ XAΛKΙΔΙKHΣ
14 ΔEΔΟTΣHΣ ΔHΜΟΣΘEΝHΣ XAΝΙΩΝ
15 XATZHΔAKHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ XAΝΙΩΝ