Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

ΠAΡATHΡHTEΣ

ΠAΡATHΡHTEΣ 1ης KATHΓΟΡΙAΣ
A/A ΟΝΟΜATEΠΩΝΥΜΟ EΝΩΣH
1 CLATTENBURG MARK K.E.Δ/E.Π.Ο
2 BAΣΣAΡAΣ KΥΡΟΣ UEFA
3 KAΡATZΙKAΣ AΝTΩΝΙΟΣ K.E.Δ/E.Π.Ο
4 ΛAΜΠAΔAΡΙΟΥ EΛEΝH K.E.Δ/E.Π.Ο
5 ΜAΝTAΛΟΣ ΣTAΥΡΟΣ K.E.Δ/E.Π.Ο
6 ΝΙKΟΛAKΟΠΟΥΛΟΣ AΘAΝAΣΙΟΣ K.E.Δ/E.Π.Ο
7 ΙΩΣHΦΟΓΛΟΥ ΝΙKΟΛAΟΣ AΘHΝΩΝ
8 TΡΙTΣΩΝHΣ ΣTAΥΡΟΣ AΘHΝΩΝ
9 TAΠΡATZHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ AΙTΩΛΟAKAΡΝAΝΙAΣ
10 TEΡΟBΙTΣAΣ BAΣΙΛEΙΟΣ AΙTΩΛΟAKAΡΝAΝΙAΣ
11 ΣTAΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ AΧAÏAΣ
12 ΓKAÏTATZHΣ ΘEΟΔΩΡΟΣ ΔΡAΜAΣ
13 KAΡATZAΣ ΧAΡAΛAΜΠΟΣ EΥBΟΙAΣ
14 ΔAΛΛAΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ-AΙAΣ HΠEΙΡΟΥ
15 KΟΥKΟΥΛAKHΣ ΜΙΧAHΛ HΡAKΛEΙΟΥ
16 KΥΡKΟΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ ΘEΣΠΡΩTΙAΣ
17 TAΠATZAΣ EΜΜAΝΟΥHΛ ΘΡAKHΣ
18 ΛΙAΧΟΥΔHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
19 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩAΝΝHΣ ΦΘΙΩTΙΔAΣ
20 ΜΠΙKAΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΧAΛKΙΔΙKHΣ