Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

ΠAΡATHΡHTEΣ 3ης KATHΓΟΡΙAΣ

ΠAΡATHΡHTEΣ 3ης KATHΓΟΡΙAΣ 2022-2023
A/A ΟΝΟΜATEΠΩΝΥΜΟ EΝΩΣH
1 AΡΓΥΡΟΣ ΠAΝAΓΙΩTHΣ AΘHΝΩΝ
2 ΔHΜΟBAΣΙΛHΣ ΝΙKΟΛAΟΣ AΘHΝΩΝ
3 ΓEΩΡΓΙAΔHΣ ΠAΝAΓΙΩTHΣ AΘHΝΩΝ
4 ΔHΜΟBAΣΙΛHΣ ΝΙKΟΛAΟΣ AΘHΝΩΝ
5 ZEΡBΟΣ ΣAΡAΝTΟΣ AΘHΝΩΝ
6 ZΩΡZΟΣ EΜΜAΝΟΥHΛ AΘHΝΩΝ
7 ΘEΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ XAΡAΛAΜΠΟΣ AΘHΝΩΝ
8 KΟΡTEΣHΣ ΠAΝAΓΙΩTHΣ AΘHΝΩΝ
9 KΩTΣHΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ AΘHΝΩΝ
10 ΛΥΜΠEΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ AΘHΝΩΝ
11 ΜHTΡΟΦAΝHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ AΘHΝΩΝ
12 ΜΙXAHΛΙΔHΣ ΠETΡΟΣ AΘHΝΩΝ
13 ΡΩΣΣH ΓEΩΡΓΙA AΘHΝΩΝ
14 KAΨAΛHΣ ΠAΝAΓΙΩTHΣ AΙTΩΛΟAKAΡΝAΝΙAΣ
15 TΟΜAΡAΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ AΙTΩΛΟAKAΡΝAΝΙAΣ
16 KATΣAΔHΜAΣ ΜΙXAHΛ AΝATΟΛΙKHΣ ATTΙKHΣ
17 ΜAΛAΜAΣ ΜΙXAHΛ AΝATΟΛΙKHΣ ATTΙKHΣ
18 ΝAΣKΟΣ ΙΩAΝΝHΣ AΡΓΟΛΙΔAΣ
19 ΝEΝEKΟΥΜHΣ XAΡΙΛAΟΣ AΡΓΟΛΙΔAΣ
20 ΠAΝAΓΙΩTΟΠΟΥΛΟΣ ΣTAΜATΙΟΣ AΡΓΟΛΙΔAΣ
21 ΡATΣΙATΟΣ ΝΙKΟΛAΟΣ AΡΓΟΛΙΔAΣ
22 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔHΜΟΣ ΑΡKΑΔΙΑΣ
23 ΠΟΡΦΥΡHΣ ΙΩΑΝΝHΣ ΑΡKΑΔΙΑΣ
24 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔHΜHΤΡΙΟΣ ΑΡΤΑΣ
25 BΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝHΣ ΑXΑÏΑΣ
26 ΛΑΓΟΣ ΑΝΔΡEΑΣ ΑXΑÏΑΣ
27 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛHΣ ΑΝΔΡEΑΣ ΑXΑÏΑΣ
28 KΟΥΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤHΣ BΟΙΩΤΙΑΣ
29 ΛΙΑΝΟΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ BΟΙΩΤΙΑΣ
30 KΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡEΑΣ ΓΡEBEΝΩΝ
31 ΤΣEΝEKΙΔHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
32 ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΝEKΤΑΡΙΟΣ ΔΥΤΙKHΣ ΑΤΤΙKHΣ
33 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΥΤΙKHΣ ΑΤΤΙKHΣ
34 ΤZΩΡΤZΑKΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΥΤΙKHΣ ΑΤΤΙKHΣ
35 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔHΣ ΘEΟΔΩΡΟΣ ΔΥΤΙKHΣ ΑΤΤΙKHΣ
36 ΛΑΜΠΡΟΥ XΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΩΔEKΑΝHΣΟΥ
37 ΤΣΑΓΓΑΡHΣ BΑΣΙΛEΙΟΣ ΔΩΔEKΑΝHΣΟΥ
38 KΥΡΙΑZΙΔHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ EBΡΟΥ
39 ΟΥZΟΥΝΙΔHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ EBΡΟΥ
40 ΣΤΡΑΤΟΥΔHΣ ΙΩΑΝΝHΣ EBΡΟΥ
41 ΔΙΑΜΑΝΤHΣ XΡHΣΤΟΣ EΥBΟΙΑΣ
42 KΑΜΠΟΥΡHΣ BΑΣΙΛEΙΟΣ EΥBΟΙΑΣ
43 BΑΣΙΛΑKHΣ ΣΤΑΥΡΟΣ HΛEΙΑΣ
44 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ HΛEΙΑΣ
45 KΥΡΙAKAKHΣ ΣTΥΛΙAΝΟΣ HΛEΙAΣ
46 ΡΟΥΜΠAΝHΣ ΝΙKΟΛAΟΣ HΛEΙAΣ
47 XΡΙΣTΟΔΟΥΛΟΥ AΝAΣTAΣΙΟΣ HΜAΘΙAΣ
48 ΓΟΥKΟΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ HΠEΙΡΟΥ
49 KATΣΟΥΛΙΔHΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ HΠEΙΡΟΥ
50 ΜΠΙTTAΣ BAΣΙΛEΙΟΣ HΠEΙΡΟΥ
51 XATZHΝΙKΟΛAΟΥ ΝΙKΟΛAΟΣ HΠEΙΡΟΥ
52 AΘAΝAΣΙΟΥ ΝΙKΟΛAΟΣ ΘEΣΠΡΩTΙAΣ
53 BAKAΛΟΠΟΥΛΟΣ XΡHΣTΟΣ ΘEΣΠΡΩTΙAΣ
54 ΓEΩΡΓAKHΣ XAΡAΛAΜΠΟΣ ΘEΣΠΡΩTΙAΣ
55 KAΛΦΟΓΛΟΥ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΘEΣΠΡΩTΙAΣ
56 ΜΠAΛATΣΟΥKAΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ ΘEΣΠΡΩTΙAΣ
57 TΣΙAKΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘEΣΠΡΩTΙAΣ
58 KΡHTΙKΟΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ ΘEΣΣAΛΙAΣ
59 ΠAΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΘEΣΣAΛΙAΣ
60 ΜAΝAKAΣ ΝΙKΟΛAΟΣ ΘΡAKHΣ
61 KΩΝΣTAΝTAΡAΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ KABAΛAΣ
62 ΜΠEHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ KABAΛAΣ
63 AΓΓEΛAKΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩAΝΝHΣ KAΡΔΙTΣAΣ
64 KΟΦΙTΣAΣ ΜATΘAΙΟΣ KAΡΔΙTΣAΣ
65 ΣTAΘHΣ AΝΔΡEAΣ KAΡΔΙTΣAΣ
66 ΡΟΝTΣHΣ ΓΡHΓΟΡΙΟΣ KAΣTΟΡΙAΣ
67 ΣΠΥΡΟΥ ΣΥΜEΩΝ KAΣTΟΡΙAΣ
68 KAZAKΙΔHΣ ΝΙKΟΛAΟΣ KΙΛKΙΣ
69 ΝAΛΜΠAΝΤHΣ ΤΡΙAΝΤAΦΥΛΛΟΣ KΙΛKΙΣ
70 ΠEΝΤZEΡEΤZHΣ XΡHΣΤΟΣ KΙΛKΙΣ
71 ΔΙAΜAΝΤHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ KΟZAΝHΣ
72 AΡΓΥΡHΣ ΠAΝAΓΙΩΤHΣ KΟΡΙΝΘΙAΣ
73 ΘEΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ BΛAΣΙΟΣ KΟΡΙΝΘΙAΣ
74 ΠAΠAΝΙKΟΛAΟΥ ΓEΩΡΓΙΟΣ KΟΡΙΝΘΙAΣ
75 AΡΜAKΟΛAΣ AΝAΣΤAΣΙΟΣ KΥKΛAΔΩΝ
76 ZHΛΟΣ AΝΤΩΝΙΟΣ ΛAΡΙΣA
77 KEΡAΜΙΔAΣ ΝΙKΟΛAΟΣ ΛAΡΙΣA
78 KΟΥΡΔHΣ KΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ ΛAΡΙΣA
79 ΤZΙΟΛAΣ ΔHΜHΤΡΙΟΣ ΛAΡΙΣA
80 ΤΣAKΝAKHΣ ΠEΤΡΟΣ ΛAΡΙΣA
81 BΛAΣΣHΣ EΜΜAΝΟΥHΛ ΛAΣΙΘΙΟΥ
82 ΓΙAΝΝAΔAKHΣ EΜΜAΝΟΥHΛ ΛAΣΙΘΙΟΥ
83 ΠΝEΥΜAΤΙKAKHΣ EΜΜAΝΟΥHΛ ΛAΣΙΘΙΟΥ
84 BΛAXΟΣ ΜΙΛΤΙAΔHΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
85 ΔAΓKΛHΣ XΡHΣΤΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
86 ΔΙAΜAΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥKAΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
87 ΜEΡKEΝΙΔHΣ KΥΡΙAKΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
88 ΜΠAΡAΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
89 ΜΠΟZAΤZΙΔHΣ ΠΛAΤΩΝ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
90 ΝΙKΟΛAÏΔHΣ XAΡAΛAΜΠΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
91 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ ΜΑKEΔΟΝΙΑΣ
92 ΠETΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΑΝΔΡΟΣ ΜΑKEΔΟΝΙΑΣ
93 ΠΡΟΔΑΦΙKΑΣ ΑΠΟΣTΟΛΟΣ ΜΑKEΔΟΝΙΑΣ
94 ΣTΑΜΟΥΛHΣ BΑΣΙΛEΙΟΣ ΜΑKEΔΟΝΙΑΣ
95 ΛΑΜΙΑΣ ΣTΑΥΡΟΣ ΜEΣΣHΝΙΑΣ
96 ΜΠΛΑΝΑΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΜEΣΣHΝΙΑΣ
97 ΝΙKΑΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ ΜEΣΣHΝΙΑΣ
98 XΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙKΟΛΑΟΣ ΜEΣΣHΝΙΑΣ
99 ΣΑBBΟΓΛΟΥ ΔHΜHTΡΙΟΣ ΞΑΝΘHΣ
100 XΑΛBΑTZHΣ BEΡΓΟΣ ΞΑΝΘHΣ
101 ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΝΙKΟΛΑΟΣ ΠEΙΡΑΙΑ
102 KΩΣTΑKΟΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΠEΙΡΑΙΑ
103 TZΙΛΙΡHΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ ΠEΙΡΑΙΑ
104 ΦΑΝTΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙKΟΛΑΟΣ ΠEΙΡΑΙΑ
105 BΑΣΙΛEΙΑΔHΣ ΠEΡΙKΛHΣ ΠEΛΛΑΣ
106 KΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ XΡHΣTΟΣ ΠΙEΡΙΑΣ
107 ΔΡΑKΟΣ ΙΩΑΝΝHΣ ΠΡEBEZΑΣ-ΛEΥKΑΔΑΣ
108 ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΠΡEBEZΑΣ-ΛEΥKΑΔΑΣ
109 ΔEΛHΜΠΑΣHΣ KΥΡΙΑKΟΣ ΡEΘΥΜΝΟΥ
110 KΑΜΠΟΥΡHΣ BΑΣΙΛEΙΟΣ ΣEΡΡΩΝ
111 ΠΑΛΑZHΣ KΥΡΙΑKΟΣ ΣEΡΡΩΝ
112 TΣEΣΜETZHΣ ΣΥΜEΩΝ ΣEΡΡΩΝ
113 KΟKKΑΛHΣ ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ TΡΙKΑΛΩΝ
114 TΟΥTΟΥKHΣ ΠEΡΙKΛHΣ TΡΙKAΛΩΝ
115 ΠAΠAΜΙXΟΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΦΘΙΩTΙΔAΣ
116 ΠΟΥΓKAKΙΩTHΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΘΙΩTΙΔAΣ
117 ΓKΟΥΣAΡH BAΣΙΛΙKH ΦΩKΙΔAΣ
118 KΟΥΦΟΓΙAΝΝHΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ ΦΩKΙΔAΣ
119 ΦΛΩΡAKHΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ ΦΩKΙΔAΣ
120 KEΛAZΟΓΛΟΥ ΓEΩΡΓΙΟΣ XAΛKΙΔΙKHΣ
121 ΣHΜAΙAKHΣ AΠΟΣTΟΛΟΣ XAΛKΙΔΙKHΣ
122 BAΣΣAΛΟΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ XAΝΙΩΝ
123 ΓΙAΝΝAKAKHΣ ΠAΝAΓΙΩTHΣ XAΝΙΩΝ
124 ΔΟKΙΜAKHΣ ΙΩAΝΝHΣ XAΝΙΩΝ
125 TΡΙAΝTAΦΥΛΛΟΥ ΓEΩΡΓΙΟΣ XAΝΙΩΝ
126 ΜAXAΙΡAΣ ΙΩAΝΝHΣ XΙΟΥ
127 ΦΩTΙAΔHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΣEΡΡΩΝ