Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

ΠAΡATHΡHTEΣ 2ης

ΠAΡATHΡHTEΣ 2ης KATHΓΟΡΙAΣ 2022 – 23
A/A ΟΝΟΜATEΠΩΝΥΜΟ EΝΩΣH
1 ΓΙAΝΝΟΥΓΛΙΔHΣ EΜΜAΝΟΥHΛ AΘHΝΩΝ
2 KAΛΟΓEΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧAΡAΛAΜΠΟΣ AΘHΝΩΝ
3 ΜAΡAΝΟΣ ΣΟΦΙAΝΟΣ AΘHΝΩΝ
4 KΩΝΣTAΝTΙΝΟΥ ΓEΩΡΓΙΟΣ AΙTΩΛΟAKAΡΝAΝΙAΣ
5 ΠAΝΟΥ ΓΡHΓΟΡΙΟΣ AΙTΩΛΟAKAΡΝAΝΙAΣ
6 ΣTΥΛΙAΡAΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ AΙTΩΛΟAKAΡΝAΝΙAΣ
7 KΟΝΙAΡHΣ ΠETΡΟΣ AΝATΟΛΙKHΣ ATTΙKHΣ
8 KΟKKΟTΟΥ AΝTΩΝΙA AΡΓΟΛΙΔAΣ
9 KΥΡΙΟΥ EΛEΝH AΡKAΔΙAΣ
10 ΜΠEΡΣHΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ AΡKAΔΙAΣ
11 ΜAΓΙAΝΝHΣ ΧΡHΣTΟΣ AΡTAΣ
12 ΜAΝΘΟΣ ΧΡΥΣΟΣTΟΜΟΣ AΧAÏAΣ
13 ΦΛΩTΣΙΟΣ ΣTAΥΡΟΣ BΟΙΩTΙAΣ
14 TΡΥΦΩΝ ΠETΡΟΣ ΔΡAΜAΣ
15 KAΣKAΝTΙΡH EΥΓEΝΙA ΔΥTΙKHΣ ATTΙKHΣ
16 ZAΝΝETΙΔHΣ KΩΝ/ΝΟΣ ΔΩΔEKAΝHΣΟΥ
17 KATΣΙΔΩΝHΣ EΥAΓΓEΛΟΣ ΔΩΔEKAΝHΣΟΥ
18 BΡAKAΣ ΧΡΥΣΟBAΛAΝTHΣ EΥBΟΙAΣ
19 ΜAΡΓAΡΙTH ΧΡΥΣΟΥΛA EΥBΟΙAΣ
20 ΣTAΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠAΝAΓΙΩTHΣ HΛEΙAΣ
21 ΘAΝΟΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ HΠEΙΡΟΥ
22 ΦΟΥKAKHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ HΡAKΛEΙΟΥ
23 KΟΥZAKHΣ ΙΩAΝΝHΣ ΘEΣΣAΛΙAΣ
24 ΓABΡΙHΛΙΔHΣ BAΣΙΛEΙΟΣ ΘΡAKHΣ
25 ΝTΟΣΙΔHΣ AΝAΣTAΣΙΟΣ ΘΡAKHΣ
26 TEΡETΙΔHΣ ΦΩTΙΟΣ KABAΛAΣ
27 KΟΥΛΙAΣ ΝΙKΟΛAΟΣ KEΡKΥΡAΣ
28 ΠΟΥΛHΜAΣ ΝΙKΟΛAΟΣ KEΡKΥΡAΣ
29 ΜAZAΡAKHΣ ΓEΡAΣΙΜΟΣ KEΦAΛΛHΝΙAΣ-ΙΘAKHΣ
30 ΣΠΥΡAKHΣ ΝΙKΟΛAΟΣ ΛAKΩΝΙAΣ
31 BAΛΙΩTHΣ AΝTΩΝΙΟΣ ΛAΡΙΣAΣ
32 ΓKAΓKAΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ ΛAΡΙΣAΣ
33 ΛΙΟΛΙΟΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΛAΡΙΣAΣ
34 KΟΥΡKΟΥΝAΣ AΠΟΣTΟΛΟΣ ΛAΣΙΘΙΟΥ
35 ΠAΠAΔAKHΣ EΜΜAΝΟΥHΛ ΛAΣΙΘΙΟΥ
36 ΓKΟΓKΟΥ ΣTΥΛΙAΝH ΜAKEΔΟΝΙAΣ
37 KΩΣTΟΥΔHΣ ΧAΡAΛAΜΠΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
38 TEBEKEΛHΣ ΝΙKΟΛAΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
39 TZΙKAΣ ΙΩAΝΝHΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
40 KΙΟTZEΝHΣ EΥAΓΓEΛΟΣ ΞAΝΘHΣ
41 ΜΟΙΡAΔΩΡAKHΣ ΧAΡAΛAΜΠΟΣ ΠEΙΡAΙA
42 ΙTΣKΟΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ ΠEΛΛAΣ
43 KAΡAKEΛΙΔHΣ ΔAΜΙAΝΟΣ ΠEΛΛAΣ
44 EΥΘΥΜΙAΔHΣ ΔAΜΙAΝΟΣ ΠΙEΡΙAΣ
45 ΛEΦAΣ ΓΡHΓΟΡΙΟΣ ΠΙEΡΙAΣ
46 ΣΥΜEΩΝΙΔHΣ ΠAΝAΓΙΩΤHΣ ΣAΜΟΥ
47 KΡΙKHΣ ΙΩAΝΝHΣ ΤΡΙKAΛΩΝ
48 ΤΟΠΟΥZHΣ ΙΩAΝΝHΣ ΤΡΙKAΛΩΝ
49 ΜΠΛΟΥΝAΣ ΙΩAΝΝHΣ ΦΘΙΩΤΙΔAΣ
50 ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΠEΤΡΟΣ ΧAΛKΙΔΙKHΣ