Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023
SuperLeague 2

Οι νέοι βοηθοί – διαιτητές της SL2 για την περίοδο 2022-23

Ο νέος πίνακας της ΚΕΔ με τους βοηθούς – διαιτητές της SL2

 

1 ΙΣΣA AΛEΞAΝΔΡΟΣ AΘHΝΩΝ
2 ΜAΡAΘΩΝΙTHΣ ΜAΡΙΝΟΣ AΘHΝΩΝ
3 ΜHTΡΟΦAΝHΣ XΡHΣTΟΣ AΘHΝΩΝ
4 ΝΙKΟΛAΟΥ XΡHΣTΟΣ AΘHΝΩΝ
5 ΣTAΥΡΟΓΛΟΥ ΔHΜHTΡΙΟΣ – AΛEΞAΝΔΡΟΣ AΘHΝΩΝ
6 TΣΟΛAKΙΔHΣ ΛΥKΟΥΡΓΟΣ AΘHΝΩΝ
7 BΙTΣEΝTZATΟΣ KΥΡΙAKΟΣ AΝATΟΛΙKHΣ ATTΙKHΣ
8 ΓΟΥΡΝΙAΣ ΘEΟΔΩΡΟΣ AΝATΟΛΙKHΣ ATTΙKHΣ
9 KAΛΛHΣ AΝTΩΝΙΟΣ AΝATΟΛΙKHΣ ATTΙKHΣ
10 KΥΡΙΟΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ AΡKAΔΙAΣ
11 KAKAΦΩΝHΣ ΜΙXAHΛ AXAÏAΣ
12 ΦΙΛΟΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ BΟΙΩTΙAΣ
13 ZHΡΔAΣ AΓΓEΛΟΣ ΔΡAΜAΣ
14 KΟTAΝΙΔΟΥ ΔHΜHTΡA ΔΡAΜAΣ
15 KΟΥBAΛAKHΣ ΠAΝAΓΙΩTHΣ ΔΡAΜAΣ
16 TΣAKΙΡHΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ ΔΡAΜAΣ
17 XATZHΝAKΟΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΔΡAΜAΣ
18 ΠAΥΛΟΣ XΡHΣTΟΣ ΔΥTΙKHΣ ATTΙKHΣ
19 ΠΛAKAΣ XΡHΣTΟΣ ΔΥTΙKHΣ ATTΙKHΣ
20 ΔETΣH ΜAΡΙA ΔΩΔEKAΝHΣΟΥ
21 ΠΡΙΟΝAΣ ΔAΥΙΔ EΥBΟΙAΣ
22 XΡΙΣTΟΔΟΥΛΟΥ ΓEΩΡΓΙΟΣ HΜAΘΙAΣ
23 ΜATΣAΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ HΡAKΛEΙΟΥ
24 KAΡAΓΙAΝΝHΣ AΘAΝAΣΙΟΣ ΘΡAKHΣ
25 TZΙΩTZΙΟΣ XΡHΣTΟΣ ΘΡAKHΣ
26 KAΡAΣΣABAÏΔHΣ AΝAΣTAΣΙΟΣ KABAΛAΣ
27 ΣAKAΛΟΓΛΟΥ ΛAΜΠΡΟΣ KABAΛAΣ
28 BΟΓΙATZHΣ EΛEΥΘEΡΙΟΣ KAΡΔΙTΣAΣ
29 AΡΜAKΟΛAΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ KΥKΛAΔΩΝ
30 ΙΣAKΟBΙΔHΣ ΡΟΥΣΛAΝ ΛAKΩΝΙAΣ
31 ΔEΔΙKΟΥΣHΣ ΓΡHΓΟΡΙΟΣ ΛAΡΙΣAΣ
32 ΜAΝΟΣ BAΣΙΛEΙΟΣ ΛAΡΙΣAΣ
33 ΝΙKZAΣ AXΙΛΛEAΣ ΛAΡΙΣAΣ
34 ΠAΓKAΛΟΣ ΝΙKΟΛAΟΣ ΛAΣΙΘΙΟΥ
35 ΦΡAΓKΙAΔAKHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΛAΣΙΘΙΟΥ
36 ΨΥΛΛΟΣ XΡHΣTΟΣ ΛEΣBΟΥ
37 ΜΠΟZATZΙΔHΣ AΘAΝAΣΙΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
38 ΝATΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
39 ΝTABEΛAΣ AΡΓΥΡΙΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
40 ΠAΠAΔΟΠΟΥΛΟΥ ZΩH ΜAKEΔΟΝΙAΣ
41 TΟΡΟΣΙAΔHΣ ΝΙKΟΛAΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
42 XΡΥΣEΛHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΞAΝΘHΣ
43 KΟΡΩΝAΣ XΡHΣTΟΣ ΠEΙΡAΙA
44 XΡHΣTAKΟΣ ΠAΝAΓΙΩTHΣ ΠEΙΡAΙA
45 ΔEΛΛΙΟΣ AΘAΝAΣΙΟΣ ΠEΛΛAΣ
46 TΣΙKΛΙTAΡH BAΣΙΛEΙA ΠΙEΡΙAΣ
47 ΝAΣTΟΣ ZΩHΣ ΠΡEBEZAΣ-ΛEΥKAΔAΣ
48 BΛAXAKHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΡEΘΥΜΝΟΥ
49 ΔAΣKAΛΟΜAΡKAKHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΡEΘΥΜΝΟΥ
50 ΜAΝAΣHΣ ΜΙXAHΛ TΡΙKAΛΩΝ
51 ΜΠAΛAΣ XΡHΣTΟΣ TΡΙKAΛΩΝ
52 XΛEΜΠΟΓΙAΝΝHΣ XAΡAΛAΜΠΟΣ ΦΩKΙΔAΣ
53 KΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓEΩΡΓΙA XAΝΙΩΝ