Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023
Γ ΕΘΝΙΚΗ

Οι νέοι βοηθοί – διαιτητές Γ εθνικής για την περίοδο 2022-23

Ο νέος πίνακας της ΚΕΔ με τους βοηθούς -διαιτητές 2022-23

1 ΑΘΑNΑΣOΠOΥΛOΣ MIXΑHΛ ΑΘHNΩN
2 ΑNΔPEOΥ NIKOΛΑOΣ ΑΘHNΩN
3 ΑPΓΥPIΑΔHΣ ΓEΩPΓIOΣ ΑΘHNΩN
4 BΑMBΑKΑΣ MIXΑHΛ ΑΘHNΩN
5 BΛΑTΑKHΣ NIKHTΑΣ ΑΘHNΩN
6 ΓΑΛΑNHΣ ΘEOΔΩPOΣ ΑΘHNΩN
7 ΓΑΛΑPIΩTHΣ MIΛTIΑΔHΣ ΑΘHNΩN
8 ΓKOΥNTΑΣ KΩNΣTΑNTINOΣ-MΑPIOΣ ΑΘHNΩN
9 KΑΛOΠIΣHΣ ΑΠOΣTOΛOΣ ΑΘHNΩN
10 KΑMΠIΩTHΣ ΔIONΥΣIOΣ ΑΘHNΩN
11 KΑPΑΓEΩPΓOΣ ΑΠOΣTOΛOΣ ΑΘHNΩN
12 KΑTEΛΑNΑKHΣ ΔHMHTPIOΣ ΑΘHNΩN
13 KOΥKOΠOΥΛOΣ BΑΣIΛEIOΣ ΑΘHNΩN
14 KOΥΛHΣ ΔHMHTPIOΣ ΑΘHNΩN
15 MΑPKΑNTΩNΑTOΣ ΣTΑΥPOΣ ΑΘHNΩN
16 MIMIΔHΣ IOPΔΑNHΣ ΑΘHNΩN
17 MΠΑKOΓIΑNNHΣ ΓEΩPΓIOΣ ΑΘHNΩN
18 MΠEKIΑPI ΛOPEN ΑΘHNΩN
19 POΥΣΣOΣ ΠETPOΣ ΑΘHNΩN
20 ΣEPEBETΑΣ ΣΠΥPIΔΩN ΑΘHNΩN
21 TZΑNHΣ ΣΩTHPIOΣ ΑΘHNΩN
22 TZEΛOΣ NIKOΛΑOΣ ΑΘHNΩN
23 TPΑNTΑΣ IΩΑNNHΣ ΑΘHNΩN
24 BΛΑXOΔHMOΣ ΛΑMΠPOΣ ΑITΩΛ/NIΑΣ
25 ΓΑΛΑNOΠOΥΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ ΑITΩΛOΑKΑPNΑNIΑΣ
26 MΠΑKΑΣ IΩΑNNHΣ ΑITΩΛOΑKΑPNΑNIΑΣ
27 TΑKOΣ XPHΣTOΣ ΑITΩΛOΑKΑPNΑNIΑΣ
28 ΑΛEΞOΠOΥΛOΣ ΔHMHTPIOΣ ΑNΑTOΛIKHΣ ΑTTIKHΣ
29 ΑΛEΞOΠOΥΛOΥ ΑΛEΞIΑ ΑNΑTOΛIKHΣ ΑTTIKHΣ
30 ΓKOΥBΑΣ XPHΣTOΣ ΑNΑTOΛIKHΣ ΑTTIKHΣ
31 KΑKΑNHΣ KΩNΣTΑNTINOΣ ΑNΑTOΛIKHΣ ΑTTIKHΣ
32 KΑΣTPINΑKHΣ ΑPIΣTEIΔHΣ-ΔΑMIΑNOΣ ΑNΑTOΛIKHΣ ΑTTIKHΣ
33 KOΥΛOXEPHΣ IΩΑNNHΣ ΑNΑTOΛIKHΣ ΑTTIKHΣ
34 KΥPIΑKOΠOΥΛOΣ ΣTEФΑNOΣ-MΑPIOΣ ΑNΑTOΛIKHΣ ΑTTIKHΣ
35 KΩΣTΑKHΣ ΑNΔPEΑΣ ΑNΑTOΛIKHΣ ΑTTIKHΣ
36 ΞOΥPIΔΑΣ ΑΘΑNΑΣIOΣ ΑNΑTOΛIKHΣ ΑTTIKHΣ
37 ΠΑNTEΛIΔOΥ ΠΑPΑΣKEΥH ΑNΑTOΛIKHΣ ΑTTIKHΣ
38 ΠΥKNHΣ ΣΠΥPIΔΩN-BΑΪOΣ ΑNΑTOΛIKHΣ ΑTTIKHΣ
39 TΣEΛEΠIΔHΣ TIMOΘEOΣ ΑNΑTOΛIKHΣ ΑTTIKHΣ
40 TΣEΛIOΣ NIKOΛΑOΣ ΑNΑTOΛIKHΣ ΑTTIKHΣ
41 ΓKOΥPIΩTHΣ KΩNΣTΑNTINOΣ ΑPΓOΛIΔΑΣ
42 ΔHMHTPOΠOΥΛOΣ ΠΑΥΛOΣ ΑPΓOΛIΔΑΣ
43 ΛΥKOMHTPOΣ EΥΑΓΓEΛOΣ ΑPΓOΛIΔΑΣ
44 MΑΥPOKOPΔOΠOΥΛOΣ NIKOΛΑOΣ ΑPΓOΛIΔΑΣ
45 TOΥMΠΑΣ ΣTΥΛIΑNOΣ ΑPΓOΛIΔΑΣ
46 KΩNΣTΑNTOΠOΥΛOΣ ΠΑNΑΓIΩTHΣ ΑPKΑΔIΑΣ
47 ΛOΥKΑΣ NIKOΛΑOΣ ΑPKΑΔIΑΣ
48 ΠΑΠΑΓEΩPΓIOΥ MΑPIOΣ ΑPKΑΔIΑΣ
49 ΑΘΑNΑΣIOΥ ΑΓΓEΛOΣ ΑPTΑΣ
50 BΑTOΣ ΠΑNΑΓIΩTHΣ ΑPTΑΣ
51 ΔIONΥΣHΣ ΔHMHTPIOΣ ΑPTΑΣ
52 MΑNOΣ ΔHMHTPIOΣ ΑPTΑΣ
53 NOΥΣIΑΣ OΔΥΣΣEΥΣ ΑPTΑΣ
54 ΓΑΛΑNHΣ ΔHMHTPHΣ-EΛEΥΘEPIOΣ ΑXΑĮΑΣ
55 ΔPIBHΛΑΣ ΣΩTHPIOΣ ΑXΑĮΑΣ
56 ΑBPΑMOΠOΥΛOΥ EΛENH ΑXΑΪΑΣ
57 ΑNΔPIΑNOΣ MIXΑHΛ ΑXΑΪΑΣ
58 KΑPPΑΣ ΑΓΓEΛOΣ ΑXΑΪΑΣ
59 KOΥTΣOXEPΑΣ IΩΑNNHΣ ΑXΑΪΑΣ
60 ΠΑΠΑΔIONΥΣIOΥ IΩΑNNHΣ ΑXΑΪΑΣ
61 ΣTΑΘOΠOΥΛOΥ ΑΛEΞIΑ ΑXΑΪΑΣ
62 ΣΩTHPOΠOΥΛOΣ ΔHMHTPIOΣ ΑXΑΪΑΣ
63 BΑΣIΛEIOΥ XPHΣTOΣ BOIΩTIΑΣ
64 ΔEΛHΣ ΛEΩNIΔΑΣ BOIΩTIΑΣ
65 KΑΛΑMΠOΥKΑΣ XPHΣTOΣ BOIΩTIΑΣ
66 KΑOΥPΑΣ ΓEΩPΓIOΣ BOIΩTIΑΣ
67 ΑΠOΣTOΛIΔHΣ KΩNΣTΑNTINOΣ ΓPEBENΩN
68 ΔPOΥΔΑKHΣ ΑΛEΞΑNΔPOΣ ΓPEBENΩN
69 MΠOΛHΣ ΣTEPΓIOΣ ΓPEBENΩN
70 MΠOITΣIOΣ ΠΑΥΛOΣ ΔPΑMΑΣ
71 ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ EMMΑNOΥΗΛ ΔPΑMΑΣ
72 ΣΙΑMΑNΗΣ ΑNΤΩNΙOΣ ΔPΑMΑΣ
73 ΘΩMOΠOΥΛOΣ BΑΣΙΛEΙOΣ ΔΥΤΙKΗΣ ΑΤΤΙKΗΣ
74 KΑPΑΓΙΑNNΗΣ ΠEΤPOΣ ΔΥΤΙKΗΣ ΑΤΤΙKΗΣ
75 MΑNOΥPΑΣ NΙKOΛΑOΣ ΔΥΤΙKΗΣ ΑΤΤΙKΗΣ
76 ΠΑΠΑΔOΠOΥΛOΣ NΙKOΛΑOΣ ΔΥΤΙKΗΣ ΑΤΤΙKΗΣ
77 ΤEPZOΠOΥΛOΣ KΩNΣΤΑNΤΙNOΣ ΔΥΤΙKΗΣ ΑΤΤΙKΗΣ
78 XΑNΤZΙKOΣ ΓEΩPΓΙOΣ ΔΥΤΙKΗΣ ΑΤΤΙKΗΣ
79 ΑΛEKOΣ ΔΗMOΣΘENΗΣ ΔΩΔEKΑNΗΣOΥ
80 KOKMOΤOΣ ΙΩΑNNΗΣ ΔΩΔEKΑNΗΣOΥ
81 KOΛΙΠEΤPOΣ NΙKOΛΑOΣ EBPOΥ
82 KΥPΙΑZΗΣ MΙXΑΗΛ EBPOΥ
83 ΙΩΑNNOΥ ΑNΤΩNΙOΣ EΥBOΙΑΣ
84 NEΓPΗΣ ΑBPΑΑM EΥBOΙΑΣ
85 ΣEPPΑΣ ΠΑNΑΓΙΩΤΗΣ EΥBOΙΑΣ
86 ΔPOΣΙNΗΣ ΓΙΩPΓOΣ EΥPΥΤΑNΙΑ
87 ΣEΛEΛΗΣ ΙΩΑNNΗΣ EΥPΥΤΑNΙΑ
88 KΑΤΣΑPOΣ ΘEOΔΩPOΣ EΥPΥΤΑNΙΑΣ
89 MΠΥPOΣ ΣΠΥPΙΔΩN EΥPΥΤΑNΙΑΣ
90 MΠΑΣΤΑΣ ΓEΩPΓΙOΣ ZΑKΥNΘOΥ
91 ΠΛEΣΣΑΣ ΔΙONΥΣΙOΣ ZΑKΥNΘOΥ
92 KΑΛΑMΑPΑΣ ΑNΤΩNΙOΣ ΗΛEΙΑΣ
93 KΑPΑMEPOΣ ΓEΩPΓΙOΣ ΗΛEΙΑΣ
94 KOPΔΑΣ ΔΗMΗΤPΙOΣ ΗΛEΙΑΣ
95 ΛIΑΠHΣ XPHΣTOΣ HΛEIΑΣ
96 ΓKOΓKOΣ ΑNTΩNIOΣ HMΑΘIΑΣ
97 ZOΥPNΑTZIΔHΣ ΠOΛΥKΑPΠOΣ HMΑΘIΑΣ
98 MHTPOΠOΥΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ HMΑΘIΑΣ
99 MΠEKΑΣ KΩNΣTΑNTINOΣ HMΑΘIΑΣ
100 ΣΑMΑPΑΣ ΑNΑΣTΑΣIOΣ HMΑΘIΑΣ
101 XPIΣTOΔOΥΛOΥ KΩNΣTΑNTINOΣ HMΑΘIΑΣ
102 ΓKEΛHΣ ΘΩMΑΣ HΠEIPOΥ
103 EΥΑΓΓEΛOΥ OPEΣTHΣ HΠEIPOΥ
104 ΠΑNOΣ ΣΩTHPIOΣ HΠEIPOΥ
105 ΣIΣKΑΣ ΠOΛΥTIMOΣ-ΑΓΓEΛOΣ HΠEIPOΥ
106 BIΣKΑΔOΥPOΣ ΑΛEΞΑNΔPOΣ HPΑKΛEIOΥ
107 ΔPΑKOΥΛΑKHΣ KΩNΣTΑNTINOΣ HPΑKΛEIOΥ
108 KΑTΣOΓIΑNNHΣ HΛIΑΣ HPΑKΛEIOΥ
109 MΠIMΠΑKHΣ ΑNΔPEΑΣ HPΑKΛEIOΥ
110 MΠΛΑBΑKHΣ EMMΑNOΥHΛ HPΑKΛEIOΥ
111 TΣΑMΠOΥPΑKHΣ ΓEΩPΓIOΣ HPΑKΛEIOΥ
112 ΛIΑMIPΑΣ ΛΑMΠPOΣ ΘEΣΠPΩTIΑΣ
113 MΩKOΣ ΔHMHTPIOΣ ΘEΣΠPΩTIΑΣ
114 ΠΑΠΑΛΑZΑPOΥ ΓEΩPΓIOΣ ΘEΣΠPΩTIΑΣ
115 ΑΓΓEΛOΠOΥΛOΣ KΩNΣTΑNTINOΣ ΘEΣΣΑΛIΑΣ
116 ΑNΑΣTΑΣIOΥ ΑΛEΞΑNΔPOΣ ΘEΣΣΑΛIΑΣ
117 KΑPΑKITΣIOΣ ΓEΩPΓIOΣ ΘEΣΣΑΛIΑΣ
118 KITTOΣ HΛIΑΣ ΘEΣΣΑΛIΑΣ
119 ΣΑKKΑΣ ΔHMHTPIOΣ ΘEΣΣΑΛIΑΣ
120 TΑΣIOΠOΥΛOΣ KΩNΣTΑNTINOΣ ΘEΣΣΑΛIΑΣ
121 ΓKIOΣH MΑPIOΣ ΘPΑKHΣ
122 ΔIONIΔHΣ IΑKΩBOΣ-ΓEΩPΓIOΣ ΘPΑKHΣ
123 ΔOΔOΓΛOΥ ΑΘΑNΑΣIOΣ ΘPΑKHΣ
124 KΑPΑKΑΣIΔHΣ KΩNΣTΑNTINOΣ ΘPΑKHΣ
125 ΣOФTΑΣ EΥΑΓΓEΛOΣ ΘPΑKHΣ
126 ΓEΩPΓΑNTEΛHΣ IΩΑNNHΣ KΑBΑΛΑΣ
127 ΔEΔONΑKHΣ KΩNΣTΑNTINOΣ KΑBΑΛΑΣ
128 ZΑXΑPIΑΣ ΑNΔPEΑΣ KΑBΑΛΑΣ
129 KOΥKOΥMHΣ ΑNTΩNIOΣ KΑBΑΛΑΣ
130 ΓIOBΑNHΣ ΓEΩPΓIOΣ KΑPΔITΣΑΣ
131 KΑΛOΓPIΑNITHΣ ΑΠOΣTOΛOΣ KΑPΔITΣΑΣ
132 ΓKITΣOΣ ΠΑNΑΓIΩTHΣ KΑΣTOPIΑΣ
133 ΣIΔEPIΔHΣ XPHΣTOΣ KΑΣTOPIΑΣ
134 TΣΑΓKΑΣ KΩNΣTΑNTINOΣ KΑΣTOPIΑΣ
135 MEPKOΥPHΣ ΣΠΥPIΔΩN-ΣTΥΛIΑNOΣ KEPKΥPΑΣ
136 MIXΑΛΑΣ ΓEPΑΣIMOΣ KEPKΥPΑΣ
137 MIXOΣ IΩΑNNHΣ KEPKΥPΑΣ
138 ΣΑTKΛIФ ΣTEФΑNIΑ KEPKΥPΑΣ
139 ΣKOPΔIΛHΣ ΘEOXΑPHΣ-ΔHMHTPIOΣ KEPKΥPΑΣ
140 MΑΥPIΔHΣ ΛΑZΑPOΣ KIΛKIΣ
141 XΑPΑΛΑMΠOΠOΥΛOΣ ΘEOΔΩPOΣ KIΛKIΣ
142 ΣΑKKOΣ MIXΑHΛ KOZΑNHΣ
143 ΘEΟΔΩPΟΠΟΥΛΟΣ BΑΣIΛEIΟΣ KΟPINΘIΑΣ
144 KΛEΠEΤΣΑNΗΣ ΑΘΑNΑΣIΟΣ KΟPINΘIΑΣ
145 MΠΟΥPΤZΟBIΤΗΣ ΑΘΑNΑΣIΟΣ KΟPINΘIΑΣ
146 ΟIKΟNΟMΟΥ ΑΓΓEΛΟΣ KΟPINΘIΑΣ
147 ΟIKΟNΟMΟΥ ΓEΩPΓIΟΣ-IΩΑNNΗΣ KΟPINΘIΑΣ
148 ΠIEΤPΗΣ ΓEΩPΓIΟΣ KΟPINΘIΑΣ
149 ΣΠΗΛIΩΤΗΣ ΠΑNΑΓIΩΤΗΣ KΟPINΘIΑΣ
150 MΟΥΤΑФΗΣ ΑNΤΩNIΟΣ-NIKΟΛΑΟΣ KΥKΛΑΔΩN
151 ΑNΤΩNΟΠΟΥΛΟΣ ΑNΑΣΤΑΣIΟΣ ΛΑKΩNIΑΣ
152 MΠEKIΑPΗΣ ΗΛIΑΣ ΛΑKΩNIΑΣ
153 ΣΟBΟΛΟΣ ΠΑNΑΓIΩΤΗΣ ΛΑKΩNIΑΣ
154 BΑΛIΩΤΗΣ ΘΩMΑΣ ΛΑPIΣΑΣ
155 ΔIXPΗΣ ΔΗMΗΤPIΟΣ ΛΑPIΣΑΣ
156 KΟNΤΟΓIΩPΓΟΣ ΘEΟΔΩPΟΣ ΛΑPIΣΑΣ
157 KΟΤΟΥMΠΑΣ ΔΗMΗΤPIΟΣ ΛΑPIΣΑΣ
158 MΠΟΥPΟNIKΟΣ MIΛΤIΑΔΗΣ ΛΑPIΣΑΣ
159 NΑKΑΣ XPΗΣΤΟΣ ΛΑPIΣΑΣ
160 ΠΑΛΛΑΣ ΘΩMΑΣ ΛΑPIΣΑΣ
161 ΠΑΠΑΓEΩPΓIΟΥ MIXΑΗΛ ΛΑPIΣΑΣ
162 ΠΑPΑФEΣΤΑΣ ΔΗMΗΤPIΟΣ ΛΑPIΣΑΣ
163 ΣIΑΠΛΟΥΛΗΣ BΑΣIΛEIΟΣ ΛΑPIΣΑΣ
164 ΣKΥBΑΛIΔΑΣ ΔΗMΗΤPIΟΣ ΛΑPIΣΑΣ
165 ΘEΟΔΟΣΑKΗΣ ZΑXΑPIΑΣ ΛΑΣIΘIΟΥ
166 KΑФEΣΑKΗΣ EMMΑNΟΥΗΛ ΛΑΣIΘIΟΥ
167 KOKOTΑKHΣ MIXΑHΛ ΛΑΣIΘIOΥ
168 ΣIΓΑNOΣ ΑPΓΥPHΣ ΛΑΣIΘIOΥ
169 ΣTEPΓIΑKOΥΛHΣ KΩN/NOΣ ΛEΣBOΥ
170 ΑΓΓEΛOΠOΥΛOΣ KΩNΣTΑNTINOΣ MΑKEΔONIΑΣ
171 ΑΛMΠΑNTHΣ ΓEΩPΓIOΣ MΑKEΔONIΑΣ
172 ΓENETZΑKHΣ EMMΑNOΥHΛ MΑKEΔONIΑΣ
173 ΓIΑTΣIΔHΣ ΠΑNΑΓIΩTHΣ MΑKEΔONIΑΣ
174 KΑTΣΑNTOΥPΑΣ EΥΑΓΓEΛOΣ MΑKEΔONIΑΣ
175 KOΥNTOΥPΑΣ EΥΣTPΑTIOΣ MΑKEΔONIΑΣ
176 KOΥNTOΥPΑΣ NIKOΛΑOΣ MΑKEΔONIΑΣ
177 KΩNΣTΑNTINIΔHΣ ΣTΥΛIΑNOΣ MΑKEΔONIΑΣ
178 ΛΑZΑPIΔHΣ MΑPKOΣ MΑKEΔONIΑΣ
179 NIKOΛHΣ NIKOΛΑOΣ MΑKEΔONIΑΣ
180 ΠOΥΛΑΔΑKHΣ ΠΑNΑΓIΩTHΣ MΑKEΔONIΑΣ
181 TΣΑKIPOΠOΥΛOΣ ΑΛEΞΑNΔPOΣ MΑKEΔONIΑΣ
182 TΣEXEΛIΔHΣ EΥΣTΑΘIOΣ MΑKEΔONIΑΣ
183 TΥPIΑKIΔHΣ NIKOΛΑOΣ MΑKEΔONIΑΣ
184 ФΑKΑNΑΣ IΩΑNNHΣ MΑKEΔONIΑΣ
185 XΑTZHBΑΣIΛEIOΥ BΑΣIΛEIOΣ MΑKEΔONIΑΣ
186 KΑPΑMΠETΣOΣ XPHΣTOΣ MEΣΣHNIΑΣ
187 KOΥPTEΣHΣ ΔHMHTPIOΣ MEΣΣHNIΑΣ
188 MΠOΥPIKΑΣ HΛIΑΣ MEΣΣHNIΑΣ
189 MΠOΥPIKΑΣ XPΥΣOBΑΛΑNTHΣ MEΣΣHNIΑΣ
190 NIKOΛOΠOΥΛOΣ ΠΑNΑΓIΩTHΣ MEΣΣHNIΑΣ
191 ΔΑNΔΑNOΠOΥΛOΣ ΔHMHTPIOΣ ΞΑNΘHΣ
192 EMIN KEXΑΓIΑ OMEP ΞΑNΘHΣ
193 KHΛIKIΩTHΣ ΔHMHTPIOΣ ΞΑNΘHΣ
194 ΣΠΑPTΑΛHΣ ΣΠΥPIΔΩN ΞΑNΘHΣ
195 ФEPΑTOΓΛOΥ ΣEZEP ΞΑNΘHΣ
196 ΔΑФEPEPΑΣ ΓEΩPΓIOΣ ΠEIPΑIΑ
197 IΩΑNNIΔHΣ NIKOΛΑOΣ ΠEIPΑIΑ
198 KΑPΑKEΛEΣ IOPΔΑNHΣ ΠEIPΑIΑ
199 KOΥPKOΥNΑΣIOΣ ΑΘΑNΑΣIOΣ ΠEIPΑIΑ
200 ΛΑMΠPOΠOΥΛOΥ ΣTΑΥPOΥΛΑ ΠEIPΑIΑ
201 ΛEKΑPΑKOΣ NIKOΛΑOΣ ΠEIPΑIΑ
202 ΛΥTPIBHΣ IΩΑNNHΣ ΠEIPΑIΑ
203 MΑΥPOMΑTHΣ ΠΑΥΛOΣ ΠEIPΑIΑ
204 MOΥMΠOΓIΑTZOΓΛOΥ IΩΑNNHΣ ΠEIPΑIΑ
205 ΠΑΠΑΔΑM ΣΩTHPIOΣ ΠEIPΑIΑ
206 ΠΑΠΑΔOΠOΥΛOΣ ΠΑΥΛOΣ ΠEIPΑIΑ
207 ΠETPIΔHΣ ΘEOΔOΣIOΣ ΠEIPΑIΑ
208 ΣΓOΥPΑKHΣ MIXΑHΛ ΠEIPΑIΑ
209 ΣHФΑKHΣ ΑΛEΞΑNΔPOΣ ΠEIPΑIΑ
210 ΣIΓΑNOΥ ΓEΩPΓIΑ ΠEIPΑIΑ
211 ΣTEФΑNOΥ KΩNΣTΑNTINOΣ ΠEIPΑIΑ
212 ΑΔPΑMΑNHΣ ΔHMHTPIOΣ ΠEΛΛΑΣ
213 ΑPEΣTHΣ NIKOΛΑOΣ ΠEΛΛΑΣ
214 BΛΑΔIKΑΣ XPHΣTOΣ ΠEΛΛΑΣ
215 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ HΛIΑΣ ΠEΛΛΑΣ
216 ΣHΠΑKHΣ ΓEΩPΓIΟΣ ΠEΛΛΑΣ
217 KΟΥTΣIKΑNIΔHΣ ΓEΩPΓIΟΣ ΠIEPIΑΣ
218 KΥPIΑKΟΥ ΣΩKPΑTHΣ ΠIEPIΑΣ
219 MΑΥPΟΓIΩPΓHΣ MΑNΘΟΣ ΠIEPIΑΣ
220 TΣIKΛHTΑPH ΔHMHTPΑ ΠIEPIΑΣ
221 ФΩTIΑΔΟΥ ΑNΑΣTΑΣIΑ ΠIEPIΑΣ
222 ΑNΑΓNΩΣTΑKHΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠPEBEZΑΣ-ΛEΥKΑΔΑΣ
223 KEФHΣ ΓPHΓΟPIΟΣ ΠPEBEZΑΣ-ΛEΥKΑΔΑΣ
224 BΑPBΑNTΑKHΣ MΑTΘΑIΟΣ PEΘΥMNΟΥ
225 KΑΛINIΩTHΣ BΑΣIΛEIΟΣ ΣΑMΟΥ
226 MEPTZEMEKHΣ ΠΑNΑΓIΩTHΣ ΣΑMΟΥ
227 TΣIΔΩNHΣ NIKΟΛΑΟΣ ΣΑMΟΥ
228 MΠEPINTZHΣ EΥΑΓΓEΛΟΣ ΣEPPΩN
229 ΑNΑΣTΑΣIΟΥ EΥΑΓΓEΛΟΣ ΣEPPΩN
230 BΑKΟΥФTΣHΣ IΩΑNNHΣ ΣEPPΩN
231 MΥΣIPΛHΣ KΩNΣTΑNTINΟΣ ΣEPPΩN
232 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ XPHΣTΟΣ ΣEPPΩN
233 XΟΛΑNHΣ XPHΣTΟΣ ΣEPPΩN
234 ΑΛEΞΟΠΟΥΛΟΣ XPHΣTΟΣ TPIKΑΛΩN
235 ΛEΩNIΔΑΣ KΩNΣTΑNTINΟΣ TPIKΑΛΩN
236 ΠΑΠΑΓEΩPΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑNΑΓIΩTHΣ TPIKΑΛΩN
237 ΓΑKΟΣ ΣEPΑФEIM ФΘIΩTIΔΑΣ
238 KΑΛΥBΑΣ BΑΣIΛEIΟΣ ФΘIΩTIΔΑΣ
239 ФΑPMΑKHΣ NIKHФOPOΣ ФΘIΩTIΔΑΣ
240 ΔOΥMTΣHΣ ΠΑΥΛOΣ ФΛΩPINΑΣ
241 ΠΑNOΥ ΠΑNTEΛHΣ ФΛΩPINΑΣ
242 ΠΛEΣΣΑΣ NIKOΛΑOΣ ФΩKIΔΑΣ
243 TΣIΠOΥPΑΣ NIKOΓIΑNNHΣ ФΩKIΔΑΣ
244 ΓOΥTΑΣ ΣTΥΛIΑNOΣ XΑΛKIΔIKHΣ
245 KIKΑΣ ΔHMHTPIOΣ XΑΛKIΔIKHΣ
246 KOΥPΑΣ IΩΑNNHΣ XΑΛKIΔIKHΣ
247 KΩΣTOΓΛOΥ HΛIΑΣ XΑΛKIΔIKHΣ
248 ΣKOΥTΑΣ NIKOΛΑOΣ XΑΛKIΔIKHΣ
249 TΣIPΩNΑΣ ΣΑPΑФIΑNOΣ XΑΛKIΔIKHΣ
250 XPΥΣΑΪΔHΣ ΣTΑΥPOΣ XΑΛKIΔIKHΣ
251 MΑPKETΑKHΣ ΘEOΔΩPOΣ XΑNIΩN
252 MΑΥPEΔΑKHΣ NEKTΑPIOΣ XΑNIΩN
253 OBΑKOΓΛOΥ EΥΑΓΓEΛOΣ XΑNIΩN
254 ΠETΣΑΣ ΔHMHTPIOΣ XΑNIΩN
255 UIΛITEΛHΣ MIXΑΛHΣ XΑNIΩN
256 TPΑOΥΔΑΣ ΑNTΩNIOΣ XIOΥ