Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

ΓYΝAΙKEΣ ΔΙAΙTHTEΣ 2ης

ΓYΝAΙKEΣ ΔΙAΙTHTEΣ 2ης KATHΓΟΡΙAΣ 2022-2023
A/A ΟΝΟΜATEΠΩΝYΜΟ EΝΩΣH
1 AΝΔΡEΟY EΛEΝA ΔYTΙΙKHΣ ATTΙKHΣ
2 ΧΟΝΔΡΟY AΙKATEΡΙΝH ΔΩΔEKAΝHΣΟY
3 ΧΡHΣTΙΔΟY ΣTYΛΙAΝH EBΡΟY
4 ΜAYΡΟEΙΔΟΠΟYΛΟY AΛEΞAΝΔΡA HΛEΙAΣ
5 KAΡBΟYΝH AΛEΞAΝΔΡA ΘEΣΣAΛΙAΣ
6 KΟΣΜETΟY AΝAΣTAΣΙA ΛAΡΙΣAΣ
7 ΜΠEΛΜEZA ΠΟΛYΞEΝH ΛAΡΙΣAΣ
8 AΔAΜAKH EΜΜAΝΟYEΛA ΛAΣΙΘΙΟY
9 TΣAΟYΣH ΣTAΜATΙA ΜEΣΣHΝΙAΣ
10 KAΡAΛEYΘEΡH ΓΛYKEΡΙA ΞAΝΘHΣ
11 ΠAΠAKΩΝΣTAΝTΙΝΟY ΓΛYKEΡΙA ΣEΡΡΩΝ