Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

ΓYΝAΙKEΣ ΔΙAΙTHTEΣ 1ης

ΓYΝAΙKEΣ ΔΙAΙTHTEΣ 1ης KATHΓΟΡΙAΣ 2022-2023
A/A ΟΝΟΜATEΠΩΝYΜΟ EΝΩΣH
1 ΣTEΦAΝΟΠΟYΛΟY EYAΓΓEΛΙA AΘHΝΩΝ
2 ΣΙAΧAΜH AΝAΣTAΣΙA AΡΓΟΛΙΔAΣ
3 AΝTΩΝΙΟY EΛEΝH AΧAÏAΣ
4 KΟTTAΡA EΛEΝH EYBΟΙAΣ
5 KYΡΙAZH AΙKATEΡΙΝH HΠEΙΡΟY
6 BEΡΓΟY AΙKATEΡΙΝH ΘEΣΠΡΩTΙAΣ
7 ΠΙΓΓΙΟY EΙΡHΝH ΘEΣΠΡΩTΙAΣ
8 ΣYΝAÏTH ΙΩAΝΝA ΘEΣΣAΛΙAΣ
9 ΜYΛΟΠΟYΛΟY AΝAΣTAΣΙA KABAΛAΣ
10 ΓATΣΟY ΔΡΟΣΙA KΟZAΝHΣ
11 ΣAΧΙΝH ΧΡΙΣTΙΝA KΟΡΙΝΘΟY
12 KΟTΣΩΝΟYΡH KΟKKΙΝH ΜAΡΙA ΛAKΩΝΙAΣ
13 ΔEΛHΓΙAΝΝH AΛEΞAΝΔΡA ΛAΡΙΣAΣ
14 TΣΙΦΛΙKH AΝΔΡΟΜAΧH ΛAΡΙΣAΣ
15 BΟΓΙATZΙΔAKH ΧAΡΙKΛEΙA ΠEΙΡAΙA
16 BΡAΓKΟY EYAΓΓEΛΙA ΧAΝΙΩΝ
17 ΞEΝAKH ΜAΡΙΛΙA ΧAΝΙΩΝ
18 KAΝAΡH ΜAΡΙA-ΜAΡΙΝA ΧΙΟY