Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 2ης

EΘNIKOI EKΠAIΔEYTEΣ 2021 – 2023
2η KATHΓOPIA
ΑΑ ONOMATEΠΩNYMO EΠΣ
1 Koρτεσης Παναγιώτης Aθηvώv
2 Mαραvoς Σoφıαvoς Aθηvώv
3 Mητρoφαvης Γεώργιος Aθηvώv
4 Κωνσταντíνoυ Гες Αιτωλοακαρνανίας
5 Στυλιαρας Δηµήτριoς Αιτωλοακαρνανίας
6 Koνιαρης Πετρoς Avατολıκής Aττıκής
7 Αναστoπoυλoς Δήµoς Αρκαδíας
8 Kυρίoυ Eλεvη Αρκαδíας
9 Kωvσταvτιvoυ Δηµήτρıoς Άρtας
10 Μανθoς Xρυooστοµoς AXαiας
11 Σταθoπoυλoς Γεώργιος AXαiας
12 Nατоıoπoυλoς Aργυρıoς Гρεβεvώv
13 Kαoκαντíρη Ευγενία Δυtικής Αττικής
14 Kατοιδώνης Ευάγγελος Δωδεκανήooυ
15 Zαvvετιδης Κωνσταντίνος Δωδεκανήooυ
16 Στρατουδης Ιωάννης Έβρoυ
17 Kαλυβας Ιωάννης Eυρυtαvίας
18 Гιαννoπoυλoς Βασίλειος Zακυνθoυ
19 Σταθoπoυλoς Παναγιώτης Ηλεíας
20 Xρıоτοδoυλoυ Αναστάσιος Hµαθίας
21 Гαρεφαλλακης Mıχαήλ Hρακλείoυ
22 Mαоτορίδης Αναστάσιος Hρακλείoυ
23 Фoυκακης Γεώργιος Ηρακλεíoυ
24 Μπαλατοoυκας Κωνσταντíνoς Θεσπρωτίας
25 Koυζακης Ιωάννης Θεооαλίας
26 Гαβρıηλίδης Βασίλειος Θράκης
27 Nтoоίδης Αναστάσιος Θρακης
28 Кωvотαvтαρας Δηµήтρıoς Кαβαλας
29 Aγγελακoπoυλoς Ιωάννης Кαρδίτσας
30 Povтσης Гρηγoρıoς Кαотoρıας
31 Σπυρoυ Συµεώv Кαотoρıας
32 Кoυλıας Nıκoλαoς Кερκυρας
33 Μαζαρακης Γεράσιμος Κεφαλληνίας / IΘακης
34 Tоαµπαζακης Nıκoλαoς Кıλκίς
35 Tоıµεvтερίδης Θεoδωρoς Кoζαvης
36 Nтoυλης Avδρεας Кoρıvθίας
37 Aρµακoλας Αναστάσιος Кυκλαδωv
38 Σπυργάκης Nıκoλαoς Λακωvίας
39 Λıoλıoς Γεώργιος Λαρıоας
40 Гıαvvαδακης Eµµαvoυήλ Λασιθίoυ
41 Кoυρκoυvας Aπoотoλoς Λασιθίoυ
42 Пαπαδακης Eµµαvoυήλ Λασιθίoυ
43 Кoυκoυλας Γεώργιος Λεоβoυ
44 Mπoζαтζίδης Пλαтωvας Mακεδovίας
45 Xρovoπoυλoς Nıκoλαoς Mεооηvίας
46 Σαββoγλoυ Δηµήтρıoς ÷αvθης
47 Кαρακελίδης Δαµıαvoς Пελλας
48 Δρoоıvoς Nıκoλαoς Пεıραıα
49 Moıραδωρακης Χαράλαμπος Пεıραıα
50 Λεφας Гρηγoρıoς Пıερίας
51 Фίτσας Hλίας Пρεβεζας / Λευκάδας
52 Xρıσтoδoυλακης Δηµήтρıoς Pεθυµvoυ
53 Συµεωνίδης Παναγιώτης Σαµoυ
54 Фωτιαδης Γεώργιος Σερρώv
55 Kρίκης Ιωάννης Τρικαλωv
56 Кωνσταντίνoυ θωμας Фλώρινας
57 Mπλoυvας Ιωάννης Фθιώτιδας
58 Гκoυσαρη θαоιλική Фωκίδας
59 θαооαλoς Kωvоταvτίvoς Xαvίωv
60 Μαχαίρας Iωαννης Xίoυ