Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 1ης

EΘNIKOI EKΠAIΔEYTEΣ 2021 – 2023
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ONOMATEΠΩNYMO ΕΠΣ
1 Βασσάρας Κυρος * UEFA
2 Clattenburg Mark KEΔ/EПО
3 Collin Jacob KEΔ/EΠО
4 Capela Joao KEΔ/EПО
5 Bennett Stephen KEΔ/EΠО
6 Μανταλος Σταυρος KEΔ/EΠО
7 Nικoλακοπouλoς Aθαvασιoς KEΔ/EПО
8 Καρατζίκας Αντώνιος KEΔ/EПО
9 Λαµπαδαρíou Eλεvη KEΔ/EПО
10 Iωσηφογλou Nικολαoς Aθηvώv
11 Tρıτσώνης Σταúρος Aθηvώv
12 Τάπτρατζης Γεώργιος Aιτωλoακαpvαvíας
13 Tερoβíτoας Bασíλειoς Aιτωλoακαpvαvíας
14 Koκοτου Aντωνíα Apγoλíδας
15 Kαλυβας Δηµήτρıος Bοıωτíας
16 Фλώτoιoς Σταυρoς Boιωτíας
17 Bλαχoς Kωvσταvτívoς Гρεβενών
18 Гκαïτατζής Θεοδωρoς Δραµας
19 Kαpατζας Xαpαλαµπoς Eυβoιας
20 Δαλλας Kωvoταvτívoς-Aíας Hπεípou
21 Kουκουλακης Μıχαήλ Hpακλεíou
22 Kυρκoς Δηµήτpιoς Θεσπρωτíας
23 Tαπατζας Eµµαvoυήλ Θρακης
24 Mαupοπouλoς Пαvαγιώτης Mακεδovíας
25 Tικοζoυλou Aλεξαvδρoς Mακεδovíας
26 Aγαδακoς Nικολαoς Пειрαια
27 Toπoυζης Iωάvvης Tρικαλωv
28 Σπuροπouλoς Iωαvvης Фθιώτιδας
29 Mπíκας Гεώργıος Xαλκιδικής