Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ SL2

ΔΙAΙTHTEΣ 2ης KATHΓΟΡΙAΣ 2022-2023
A/A ΟΝΟΜATEΠΩΝΥΜΟ EΝΩΣH
1 AΛAΜΠEHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ AΘHΝΩΝ
2 ΜAΧAΙΡAΣ EΥΣTΡATΙΟΣ AΘHΝΩΝ
3 ΜΠAÏΡAKTAΡHΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ AΘHΝΩΝ
4 ΜΠAKΟΓΙAΝΝHΣ AΓΓEΛΟΣ AΘHΝΩΝ
5 ΣTEΡΓΙΩTHΣ ΙΩAΝΝHΣ AΘHΝΩΝ
6 TΣATΣΟΥΛHΣ ΙΩAΝΝHΣ AΘHΝΩΝ
7 ΔΡAΓATHΣ AΛEΞAΝΔΡΟΣ AΝATΟΛΙKHΣ ATTΙKHΣ
8 ΡEΝTΙΦHΣ ΛAZAΡΟΣ AΝATΟΛΙKHΣ ATTΙKHΣ
9 AΝΔΡΙAΝΟΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ AΧAÏAΣ
10 KAΔΔAΣ ΠAΝAΓΙΩTHΣ AΧAÏAΣ
11 ΠΟΥΛΙKΙΔHΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ ΔΡAΜAΣ
12 AΛΙAΓAΣ AΡΙΣTEΙΔHΣ ΔΥTΙKHΣ ATTΙKHΣ
13 ΝTAΟΥΛAΣ ΦΩTΙΟΣ ΔΥTΙKHΣ ATTΙKHΣ
14 ΓΙAΝΝΟΥKAΣ AΝAΣTAΣΙΟΣ ΔΩΔEKAΝHΣΟΥ
15 ΡHΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡHΓΟΡΙΟΣ HΛEΙAΣ
16 TΣAKAΛHΣ BAΣΙΛEΙΟΣ HΛEΙAΣ
17 ΜEΛTZAΝΙΔHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ HΜAΘΙAΣ
18 KATΣΙKΟΓΙAΝΝHΣ AΛEΞAΝΔΡΟΣ HΠEΙΡΟΥ
19   ΜΠΟΥΜΠAΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ HΠEΙΡΟΥ
20 KΡAΣAΓAKHΣ ΧΡHΣTΟΣ HΡAKΛEΙΟΥ
21 ΠATEΜZHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ HΡAKΛEΙΟΥ
22 ΣΥΝTΟΡHΣ ΜAΡΙΟΣ ΘEΣΠΡΩTΙAΣ
23 ΘEΟΧAΡHΣ ΔHΜHTΡΙΟΣ ΘEΣΣAΛΙAΣ
24 KAΛAΝTZHΣ ΣTEΦAΝΟΣ-BAÏΟΣ ΘEΣΣAΛΙAΣ
25 KAKΟΥΛΙΔHΣ ΧΡHΣTΟΣ ΘΡAKHΣ
26 TΟΜAΡAΣ ΙΩAΝΝHΣ ΘΡAKHΣ
27 TΣΙAΡAΣ ΠAΝAΓΙΩTHΣ-ΡAΦAHΛ KABAΛAΣ
28 ΜΠEKΙAΡHΣ ΛAΜΠΡΟΣ KAΡΔΙTΣAΣ
29 ΓΙΟΥΡΓAΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ KEΡKΥΡAΣ
30 KEΧAΓΙAΣ KΩΝΣTAΝTΙΝΟΣ KΟZAΝHΣ
31 ΡΟΥTΣHΣ ΙΩAΝΝHΣ KΟΡΙΝΘΟΥ
32 AΝΔΡΙKΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩAΝΝHΣ KΥKΛAΔΩΝ
33 TΣΙΟΦΛΙKH AΝΔΡΟΜAΧH ΛAΡΙΣAΣ
34 KΟΥKΟΥΛAΣ ΠAΝAΓΙΩTHΣ ΛEΣBΟΥ
35 ΜΠΟΥTΣΙKΟΣ AΘAΝAΣΙΟΣ ΜAKEΔΟΝΙAΣ
36 ΣTAΦΥΛAΣ ΠAΝAΓΙΩTHΣ ΞAΝΘHΣ
37 ΜΠAΛAΧΟΥTHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΠEΙΡAΙA
38 ΓΙΟΥΜATZΙΔHΣ ΜEΛETΙΟΣ ΠEΛΛAΣ
39 ΜEΓAΣ AΛEΞAΝΔΡΟΣ ΠΙEΡΙAΣ
40 ΣTAΥΡΟΥΛAKHΣ ΡAΦAHΛ ΡEΘΥΜΝΟΥ
41 ΛEΩΝΙΔAΣ ΣTΥΛΙAΝΟΣ TΡΙKAΛΩΝ
42 ΠAΠAKΩΝΣTAΝTΙΝΟΥ ΝΙKΟΛAΟΣ ΦΘΙΩTΙΔAΣ
43 ΔHΜHTΡΙAΔHΣ ΣTEΦAΝΟΣ ΧAΛKΙΔΙKHΣ
44 KΟΥKΟΥΡAKHΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΧAΝΙΩΝ
45 TZAΜΟΥTZAΝTΩΝHΣ ΠAΝTEΛEHΜΩΝ ΧΙΟΥ